هاریکا

شرکت هاریکا با سابقه کاری 25 ساله در حوزه نساجی 

برای مشتریان و ایرانیان عزیز فروش مستقیم از کارخانه را در نظر گرفته 

  تا در شرایط نا به سامان اقتصاد به کمک مردم بیاید و بتواند در سمت اقتصاد کمکی به مردم عزیز کرده باشد.